VERKOOPSVOORWAARDEN MATPLUS vzw - Thuiszorgwinkel van de Liberale Mutualiteit MUTPLUS.be

Artikel 1. Identificatie

De verkoper is MATPLUS vzw - Thuiszorgwinkel van de Liberale Mutualiteit MUTPLUS.be, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koninginneplein 51-52. BTW: BE0557 995 171.

Artikel 2. Toepassing

De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door MATPLUS vzw Online en dit op Belgisch grondgebied. Wanneer de klant zijn online bestelling plaatst verklaart deze akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. De klant dient de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen en uitdrukkelijk te bevestigen als aanvaard alvorens een bestelling te doen.

MATPLUS vzw Online is enkel en alleen in België actief. De bestelling kan enkel aanvaard worden indien het leveringsadres in België gelegen is. De overeenkomst wordt afgesloten in het Nederlands. De klant kan zich niet beroepen op het feit dat hij/zij het Nederlands niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van de voorwaarden in te roepen.

Enkel het Belgische recht is van toepassing op deze site. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Artikel 3. Wijziging algemene voorwaarden

MATPLUS vzw kan ten alle tijde de algemene voorwaarden wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de online bestelling.

Artikel 4. Prijzen

Alle prijzen zijn BTW,  Recupel en Bebat inbegrepen. De prijzen worden vermeld in euro en zijn exclusief transportkosten. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. De toepasselijke prijs voor de internetverkoop is deze die van toepassing was op het moment van bestelling, behoudens in het geval waar MATPLUS vzw zich het recht voorbehoudt de prijs aan te passen binnen de 2 dagen bij plaatsing op de website van een incorrecte prijs, waar de klant het recht heeft af te zien van de verkoop bij aankoop van een verkeerd geprijsd product .

Artikel 5. Bevestiging van de online bestelling

De klant ontvangt steeds een bevestigingsmail. Pas dan is de koop gesloten, behoudens in het uitzonderingsgeval van een verkeerde prijs (zie artikel 4) . De klant is verplicht om de bevestiging na te lezen op de correctheid van de vermelde gegevens. Bij eventuele fouten dient de klant onmiddellijk MATPLUS op de hoogte te brengen.

MATPLUS vzw behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren om welke reden dan ook.  De bestellingen zullen in ieder geval geweigerd worden in geval van uitputting van de voorraad, einde productie, verbod van overheid, overmacht, vermoedens van rechtsmisbruik of kwader trouw van de klant.

Artikel 6. Betaling

De klant betaalt online bij de bestelling via overschrijving of bankcontact Mister cash. MATPLUS vzw werkt samen met Mollie. Deze laatste staat garant voor veilige betalingen via het web. De bestelling wordt pas opgestuurd of geleverd na ontvangst van betaling.

Artikel 7. Transportkosten/ levering aan huis/ afhaling

De leveringskosten en verzendingskosten worden vermeld tijdens de bestelling.

Er kan geleverd worden aan huis of afgehaald worden in de voorziene afhaalpunten. De klant maakt steeds bij de bestelling deze keuze. Deze leveringskeuze wordt in de bevestigingsmail vermeld.

Er wordt enkel geleverd in België. Vanaf een bestelling van 75 euro wordt gratis geleverd. Voor bestellingen kleiner dan 75 euro worden leveringskosten of verzendingskosten aangerekend ten bedrage van 15 euro. Artikelen die geleverd worden aan huis worden op het opgegeven adres tot aan de voordeur op het gelijkvloers afgeleverd. De klant staat zelf in voor elke verdere verplaatsing of plaatsing, het monteren en de aansluiting.

Afhaling in de voorziene afhaalpunten is gratis. Bij afhaling moet de klant de bevestigingsmail voorleggen. De klant staat ook hier zelf in voor elke verdere verplaatsing of plaatsing, het monteren en de aansluiting. De bestelde artikelen worden in de afhaalpunten  maximaal 21 dagen beschikbaar gehouden te rekenen vanaf de datum van de bevestigingsmail.

Bij levering of afhaling kan gevraagd worden een identiteitsbewijs voor te leggen alsook de bevestigingsmail. De klant tekent steeds voor ontvangst van de levering waardoor de klant de perfecte staat van het product aanvaardt. Het risico van verlies of beschadiging gaat over op het moment van afgifte van de goederen aan de klant. Indien de artikelen een tweede maal dienen aangeboden te worden aan de klant zal een extra transportkost ten bedrage van 15 euro aangerekend worden.

Artikel 8. Garantie

MATPLUS vzw biedt garantie op de verkochte goederen zoals deze worden aangeboden door de fabrikanten en leveranciers van deze producten.

De waarborg dekt niet: defecten wegens brand, waterschade, ongevallen, bliksem, natuurramp, of veroorzaakt door nalatigheid, opzet, slecht onderhoud, abnormaal gebruik of gebruik strijdig met de voorschriften. De waarborg dekt ook niet de batterijen, onderdelen die regelmatig vervangen moeten worden, lampen of schade door een val of schok.

Artikel 9. Klachten

Klachten dienen binnen de 24u na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven aan MATPLUS vzw, Koninginneplein 51-52 te 1030 Brussel, op straffe van verval.

Artikel 10. Verzakingsrecht

De klant heeft het recht schriftelijk af te zien van de verkoopovereenkomst  overeenkomstig de regels (o.a. art VI.47 tot VI.53) van het Wetboek van Economisch recht (WER), zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering of afhalen op het afhaalpunt van het product. De transportkosten voor het retourneren van deze producten vallen ten laste van de koper. De artikelen worden desgevallend teruggezonden binnen de 14 dagen na schriftelijke verzaking naar MATPLUS vzw, Koninginneplein 51-52, 1030 Brussel. Als referentiedatum geldt de datum van levering aan huis of afhaling in het afhaalpunt door de klant.

De producten moeten compleet, ongebruikt, ongeopend en in de oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking zitten.

In geen geval zullen worden teruggenomen: gebruikte of bevuilde goederen, beschadigde of onvolledige artikelen, bederfbare goederen, op maat gemaakte goederen, artikelen waarvan de verpakking is geopend, artikelen die een hygiënisch karakter hebben zoals kledij, spenen, incontinentiemateriaal, babyluiers, steunkousen en –panty’s, toilethulpmiddelen,  glucometers, afkolftoestellen, enz.  Deze opsomming is niet limitatief.

Artikel 11. Vrijwaringsclausule

MATPLUS vzw kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, welke ook, aan personen of zaken door verkeerd gebruik van de geleverde producten en/of oneigenlijk gebruik ervan. Evenmin kan MATPLUS vzw aansprakelijk worden gesteld  voor schade, welke ook, aan personen of zaken veroorzaakt door de geleverde producten welke zichtbare gebreken vertoonden.

Artikel 12. Privacy

MATPLUS vzw verbindt zich ertoe om de privacy van de klant te waarborgen en te beschermen volgens de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming welke op 5 september 2018 ingevolge de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. De door de klant verstrekte gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd. MATPLUS vzw biedt de klant de mogelijkheid om nieuwsbrieven te ontvangen met informatie en promotie van LM. De klant beschikt ten alle tijde over de mogelijkheid om het toezenden van deze nieuwsbrieven stop te zetten.

Opgemaakt te Brussel op 1 september 2021

Klantentevredenheid Klantentevredenheid
Veilig betalen Veilig betalen
Verpakking verzending Verpakking verzending
© 2024 LM MATPLUS
  • Bancontact
  • Overschrijving